Mapa strony Kontakt Strona główna

"KONSULTANT" Centrum Finansowo - Doradcze Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 5B, 62-510 Konin

tel. (63) 245 73 66
fax. (63) 245 73 67
e-mail: biuro@konsultant.net.pl
Dotacje
W latach 2007 - 2013 Polska uzyska z Unii Europejskiej ponad 80 mld euro, z czego 67,3 mld euro na realizację polityki spójności i 13,2 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. Większość środków w najpopularniejszych programach zostały już wyczerpane. Firmy aktualnie będą mogły skorzystać tylko z niektórych rodzajów dotacji.

Do dyspozycji pozostały wyłącznie programy dla małych i średnich firm, w tym przede wszystkim te wspierające szeroko rozumiany e-biznes - to zarówno dotacje na zakładanie firm (Działanie 8.1 PO IG), jak i na rozwijanie elektronicznych form współpracy miedzy partnerami biznesowymi (Działanie 8.2 PO IG). Jeśli chodzi o innowacyjne projekty inwestycyjne, to dostępne jest tylko wsparcie w ramach kredytu technologicznego (Działanie 4.3 PO IG). Ten instrument nie cieszy się jednak zbyt dużym powodzeniem ze względu na ostre kryteria oceny i stosunkowo mało atrakcyjną formę wsparcia (kredyt komercyjny z możliwością częściowego umorzenia).

Najbardziej atrakcyjny program oferuje Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. W bieżącym roku bardzo silnie wspierane będą inwestycje w rozwój mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich.
Agencja Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa zapowiada jedną edycje naboru wniosków w ramach Działania 312 „Tworzenie i rozwój mikoprzedsiebiorstw” odbędzie się od 15 do 26 kwietnia 2013 roku. I zostanie przeprowadzone w 15 województwach poza Wielkopolską. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 300.000,00 zł i stanowi 50% inwestycji. Bardzo duży nacisk nałożony zostanie na wzrost zatrudnienia na terenach wiejskich co przyczyni się długofalowo do rozwoju mikoprzedsiebiorstw.


PROW 2007-2013
z Działania 312

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Termin przyjmowania wniosków 15-26 kwietnia 2013 roku
I zostanie przeprowadzone w 15 województwach poza Wielkopolską.
Uprawnionymi do ubiegania się o dotację unijne są:

• Osoby które nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
Dotacje można otrzymać na zakup:

•Nowych (nie używanych) urządzeń, maszyn, wyposażenia, narzędzi, sprzętu komputerowego i oprogramowania
•Budowę, przebudowę lub rozbudowę niemieszkalnych budynków
•Kosztów zagospodarowania terenu
•Zakupu środków transportu z wyjątkiem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą [UWAGA: Nie dotyczy to zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.ZTransport drogowy towarów]
•Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia danej rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.
Dotacje można również otrzymać na tzw. koszty ogólne związane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją operacji, tj. koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
- kosztorysów,
- projektów architektonicznych lub budowlanych,
- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
- projektów technologicznych;
- opłat za patenty lub licencje,
- sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Podobnie jak w poprzednich latach maksymalna dotacja jaką będzie można uzyskać wyniesie 300 tys. zł i maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
• do 100 tys. będzie można uzyskać w przypadku utworzenia w wyniku realizacji inwestycji jednego stanowiska pracy
• do 200 tys. będzie można uzyskać w przypadku utworzenia w wyniku realizacji inwestycji dwóch stanowisk pracy
• do 300 tys. będzie można uzyskać w przypadku utworzenia w wyniku realizacji inwestycji trzech i więcej stanowisk pracyPROW 2007-2013
z Działania 123

„ Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”


Termin przyjmowania wniosków
I etap od 29 kwietnia do 10 maja 2013 podmioty skonsolidowane i centralne
II etap od 13 maja do 24 maja 2013 indywidualni przetwórcy
Uprawnionymi do ubiegania się o dotację unijne są:

• Przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych: mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż, ziemniaków, jaj, miodu, lnu, konopi, roślin oleistych i wysokobiałkowych, a także przetwórstwa produktów rolnych na cele energetyczne oraz usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych.

Dotacje można otrzymać na:

Działanie wspiera inwestycje związane z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego tymi produktami, ukierunkowane na poprawę ogólnych wyników przedsiębiorstw, poprawę warunków ochrony środowiska i dostosowanie działalności do norm wspólnotowych. Do takich inwestycji zalicza się:
• budowa, modernizacja lub przebudowa budynków lub budowli zakładów przetwórczych lub handlowych;
• zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
• zakup środków transportu;
• zakup lub instalacja urządzeń służących poprawie ochrony środowiska;
• wdrażanie systemów zarządzania jakością;
• przygotowanie biznesplanu i dokumentacji technicznej;
• opłaty za patenty i licencje;
• koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego.

Dofinansowanie projektu

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych inwestycji w kwocie od 100 tys. do 20 mln zł na beneficjenta. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego maksymalna wartość refundacji to 30 mln zł. Procentowy poziom pomocy wynosi od 50% do 25% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i sposobu zaopatrywania go w surowce.

Poziom pomocy wynosi maksymalnie:

1) 25% dla przedsiębiorcy, który nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą;
2) 40% dla przedsiębiorcy wykonującego działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo;
3) 50%dla przedsiębiorcy wykonującego działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo:
- który zaopatruje się w surowce na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw lub
- który jest zarejestrowany jako grupa producentów rolnych lub ich związek, lub wstępnie uznana grupa, lub uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub
- który realizuje projekt dotyczący przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne.


Zadzwoń lub napisz do naszych doradców:
Tel. Fax 63/245-73-66, 245-73-67
Tel. Kom. 502-210-870
biuro@konsultant.net.pl
www.konsultant.net.pl
Oferta dla przedsiębiorstw
 • dobór odpowiedniego programu pomocowego i wstępna analiza szans pozyskania dotacji,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku o dofinansowanie, biznes planów, studiów wykonalności, ekonomicznych planów operacji itp),
 • opracowywanie części finansowych
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych zaświadczeń i opinii (np. opinii o innowacyjności, zgodności projektu z dokumentami w zakresie ochrony środowiska ji itp)
 • pomoc w uzyskaniu finansowania: kredytowego, leasingowego, pożyczkowego, ze strony Inwestorów;
 • pomoc w uzyskaniu promes kredytowych i leasingowych,
 • monitorowanie procesu oceny wniosku, przygotowywanie pism i ew. odwołań od decyzji Instytucji udzielających wsparcia,
 • rozliczanie projektu (pomoc w organizacji zamówień, promocji projektu, sporządzanie raportów okresowych i sprawozdań z realizacji projektów, sporządzanie wniosków o płatność dotacji),
 • asystowanie i pomoc w przypadku ewaluacji i kontroli dotacji.
Istnieje możliwość współpracy kompleksowej lub jedynie na wybranych przez Klienta etapach.

Przykładowe zrealizowane dotacje
 • zakup maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych
 • budowa, rozbudowa i wyposażanie hoteli
 • tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w tym na obszarach wiejskich,
 • budowa, rozbudowa obiektów produkcyjnych,
 • budowa elektrowni wiatrowych, systemów recyklingu,
 • zakup oprogramowania i wdrożenie systemów IT,
 • uruchomienie nowych e-usług,
 • zakup sprzętu i aparatury medycznej,
 • na usługi doradcze związane z wdrażaniem systemów jakości, udział w targach eksportowych, wdrażanie innowacji,
 • i inne.